Politika spoločnosti:

Motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov. Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Politika spoločnosti
PARITER, s.r.o.

Vízia:

Energetická certifikácia budov,
Projektovanie pozemných stavieb,
Rozpočty

Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou. Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho
systému. Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty. Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia. Firma stavia na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov, s ktorými sa snaží udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast pracovníkov spoločnosti. Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným
reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa normy ISO 9001, ISO 14001. Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek.

V Považskej Bystrici 20.10.2021

Ing. Dušan Gabčo

Konateľ spoločnosti