GDPR

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných
údajov podľa nariadenia GDPR.

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva
v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných
údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z

 1. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi
  povinnosť s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracovania osobných údajov a na riziká s rôznou
  pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné
  opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovávanie osobných údajov sa vykonáva
  v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa
  potreby aktualizovať.
  Tento dokument je výsledkom posúdenia spracovania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely
  právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany
  osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany
  osobných údajov.
  PREVÁDZKOVATEĽ:
  Obchodné meno: Pariter, s. r. o.
  Sídlo: Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
  Právna forma: Spol. s r. o.
  IČO : 44 230 401
  Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel:
  Sro, vložka č. 20444/R
  Štatutárny orgán: Ing. Dušan Gabčo- konateľ
  Ing. Gabriela Gabčová- konateľ
  (ďalej v texte zásadne len ako „prevádzkovateľ“ )
  Telefónne číslo: +421 911 262 782
  E-mail: pariter@pariter.sk
  Zákonný dôvod spracovania osobných údajov:
  Právnym základom spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách
  všetkých kategórií sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:
  a) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
  je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe
  žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
  (objednávky, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy, pracovné zmluvy,
  životopisy….)
  b) Podľa § 78 ods. 3 ZOOÚ prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je
  oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul,
  meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo
  zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce,
  telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje
  zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností,
  služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie
  osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť
  a bezpečnosť dotknutej osoby. (údaje o zamestnancoch)
  c) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa § 13 ods. 1 písm.
  c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (katastrálny zákon, obchodný zákonník, zákonník
  práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani
  z príjmov….)
  d) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
  prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú
  záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je
  dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
  e) ďalšie spracovanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
  historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak
  sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
  Prehlásenie:
  Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné
  povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a
  GDPR, a teda že:
  · budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu
  popísaného vyššie.
  · Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým
  osobám
  · umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa
  nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.
  Dotknuté osoby:
  · Zmluvní a predzmluvní obchodní partneri
  · Zákazníci prevádzkovateľa
  Účely spracovania:
  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:
  Zmluvní/predzmluvní partneri :
 • identifikácia zmluvnej strany
 • poskytnutie dohodnutej služby(spracovanie osobných údajov potrebných na
  plnenie účelu účtovných služieb a vedenia personalistiky)
 • Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít
 • Prevádzkovateľ využíva systém GPS k optimalizácia firemných nákladov na
  PHM, prehľadné účtovanie PHM, automatické generovanie knihy jázd,
  vykazovanie služobných ciest, vypátranie vozidla v prípade jeho odcudzenia,
  kontroly dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnancov pri vedení
  služobného vozidla, ochrana majetku zamestnávateľa – služobných vozidiel pred
  krádežou, poškodením
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a
  neposkytuje ich tretím osobám či subjektom
  Zákazníci:
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov. Vybavenie objednávky
  a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom
  a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre
  úspešné vybavenie objednávky.(meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
  Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo
  služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka
  prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho
  osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi
  zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná
  požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov
  nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
  Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.
  Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?
 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou
  v predmetnej zmluve alebo iným spôsobom bude spracovávať v informačných
  systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel
  spracovania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú
  uvedené osobné údaje spracovávané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto
  článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého
  spracovávania informovaná ešte pred takým spracovaním.
 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje zamestnancov na účely špecifikované
  v týchto zásadách bude spracovávať maximálne po dobu trvania pracovnoprávneho
  vzťahu, prípadne ak si to vyžaduje niektorý s osobitných predpisov tak po dobu
  stanovenú v tomto zákonnom predpise.
  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
  Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše
  vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú
  zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
  Odovzdanie osobných údajov tretím osobám ( sprostredkovatelia,
  príjemcovia)
  K vašim osobným údajom majú prístup oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktorí
  sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.
  Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
  Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme
  zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané
  spracovanie špecializujú a sú zaviazaný sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.
  Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň
  ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť
  niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie
  uvedenej mailovej adresy.
  Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných
  údajov. – informačná povinnosť
  Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote
  30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne
  alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že
  spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie
  nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti
  spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
  Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie,
  v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná
  povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracovať. V takom prípade
  vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých
  čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.
  Ako môžete tieto práva vykonávať
  S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
  emailom: na pariter@pariter.sk , písomne alebo osobne doručením na adresu:
  Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica
  V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte
  právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00