Stavebný dozor

Zabezpečujeme výkon činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 50/1976 (Stavebný zákon) hlavne pre výstavbu rodinných domov a pre obnovu bytových domov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • stavebný dozor/ dohľad nad staveniskom, stavebnými prácami
  • zodpovednosť za súlad výstavby s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a inými rozhodnutiami, priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
  • zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane BOZP a PO
  • dohľad nad dodržiavaním časového harmonogramu postupu výstavby
  • sledovanie vedenie stavebného denníka
  • starostlivosť o dokumentáciu stavby
  • kontrola súpisov materiálu a prác