Manažérsky systém

Vízia:

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

Energetická certifikácia budov, projektovanie pozemných stavieb, termovízie, rozpočty

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou
 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému
 • Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty
 • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia
 • Firma stavia na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov, s ktorými sa snaží udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere
 • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast pracovníkov spoločnosti
 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky
 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa normy ISO 9001, ISO 14001
 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek

V Považskej Bystrici 20.10.2018                                                                                                                  Ing. Dušan Gabčo

                                                                                                                                                                       Konateľ spoločnosti